Prevádzkovateľom inzertného portálu bazar.volvodiely.sk je Martin Fazika - VolvoDiely.sk, Partizánska 30, 94901 Nitra, IČO 35139854. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií ani za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami. Údaje o používateľoch bazar.volvodiely.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za samotný obchod - kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak upravovať služby portálu bazar.volvodiely.sk, má právo meniť, upravovať alebo doplňovať neúplné alebo chybné informácie v inzerátoch alebo registráciách bez predchádzajúceho súhlasu inzerentov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na občasné rozoslanie newslettera, alebo iného informačného alebo propagačného e-mailu. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že sám neposkytuje žiadne osobné údaje inzerentov tretím stranám a to za žiadnych podmienok, avšak inzerent si musí uvedomiť, že zverejnením svojho inzerátu sa zverejňujú aj jeho kontaktné udaje v podobe tel. čísla.

Zrušenie registrácie:

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registráciu alebo zamedziť prístup ktorémukoľvek užívateľovi bez udania dôvodu. Po zrušení registrácie používateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie zadané používateľom na portál po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov tzv.logy používateľa). Po zrušení registrácie používateľa zároveň na serveri zostávajú aj všetky príspevky používateľa, ktoré boli a sú verejne prístupné (príspevky v diskusnom fóre).

Zakázané je:

Vkladať inzeráty, ktoré porušujú zákony SR, takéto prípady sú hlásené polícii (predaj TP, servisných knižiek, štítkov, manipulácia s najazdenými km...).
Vkladať inzeráty, ktoré sú v rozpore so slušným správaním.
Vytvárať duplicitné inzeráty, fiktívne inzeráty a inzeráty vytvorené na účel podviesť kupujúceho (napr. poslať zálohu vopred, "fishing" ...).
Vytvárať duplicitné registrácie, dané prístupy budú spojené do jedného.
Všetky informácie ohľadne inzerátu musia byť dostupné priamo z textu inzerátu, je zakázané zadávať inzeráty typu "pre viac informácií píšte na e-mail ...".
Odstraňovať alebo zadávať nepravdivé kontaktné údaje pri registrácii ako aj následne v profile užívateľa (napr. vymyslené alebo nejestvujúce tel.číslo), dané prístupy budú bez upozornenia zmazané.
Vkladať inzeráty do iných kategórií, než kam patria, tieto inzeráty sú mazané (prípadne presunuté administrátorom).
Vkladať inzeráty uvedené s nereálnou cenou, alebo s uvedením "cena dohodou", tieto inzeráty budú mazané. Suma na inzerátoch musí byť konečná bez ďalších poplatkov (prihlásenie, provízia, prepis, dovoz, STK ...). 
Vozidlá na dovoz, čiže nenachádzajúce sa u inzerenta musia byť jasne označené v stave vozidla "Na dovoz-objednávku". Vozidlá neprihlásené alebo ak cena vozidla neobsahuje náklady na jeho prihlásenie, je nutné náležite označiť v stave vozidla ako 'neprihlásené'.
Zadávať cenu inú ako je celková cena pri platbe v hotovosti. Cena v prípade prefinancovania môže byť uvedená v poznámke, nie však ako hlavná cena inzerátu.
Uvádzať cenu bez DPH. Všetky ceny musia byť vrátane DPH. Ak je možnosť odpočtu DPH, uvádza sa to označením náležitého políčka.
Uvádzať pri pokračovaní leasingu alebo pri iných splátkach finálnu cenu ako cenu akontácie alebo jednej/prvej splátky. Cena pri pokračovaní leasingu alebo iných splátkach musí byť uvedená ako súhrn všetkých splátok vrátane akontácie.
Vkladať do textu inzerátu kontaktné údaje (e-maily, telefóny, mobily, www) a údaje o cene, tieto údaje sú filtrované. K uvedeniu kontaktných údajov a cien slúžia samostatné polia v profile každého užívateľa.
Vkladať komerčnú inzerciu (propagácia firiem, živnostníkov, služieb a pod.), napríklad predajca môže inzerovať svoj tovar len jednotlivo, to znamená, že nemôže podať jediný inzerát typu "široký výber ........ nájdete na www..."
Vkladať do inzerátu reklamné fotky na iný alebo podobný druh tovaru alebo služby a nereálne fotky (zkopírované fotky z iných inzerátov alebo od iných inzerentov), tieto fotky budú následne zmazané.
Inzerovať službu alebo svoju zárobkovú činnosť.
Upravovať fotografie za účelom vloženia rôznych texových alebo grafických labelov, lôg predajcu alebo iných zvýraznení poprípade oramovaní. Tieto úpravy sú brané ako dodatková spoplatnená služba.
Použiť jeden inzerát na ponuku viacerých vecí naraz, alebo postupne výmenou fotografií a zmenou obsahu inzerátu. V každom inzeráte sa ponúka jenda konkrétna vec, alebo súbor vecí, ktoré sa predavajú ako celok, teda nie samostatne. 
Používať v popise alebo inom texte inzercie alebo v komunikácií so záujemcami alebo pracovníkmi prevádzkovateľa či už elektronickej alebo verbálnej hanlivé, vulgárne či agresívne výrazy.
Pre predajcov mazať a následne pridávať rovnaký inzerát za účelom zobrazovania sa v najnovších ponukách. Porušovaním tohto pravidla si vyhradzujeme právo inzeráty v najnovších ponukách nezverejňovať.

Pravidlá inzerovania pre inzerentov:

Inzerent je fyzická alebo právnická osoba predávajúca svoj majetok.
Inzerent sa musí pre aktívne využívanie inzertných služieb zaregistrovať na portáli bazar.volvodiely.sk, na základe čoho mu je služba ihneď sprístupnená. Registrácia prebieha vyplnením online registračného formulára určeného pre inzerentov. Údaje uvádzané v registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne.
Inzerent plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografií. Inzerent je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
je povinný inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR
je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných inzerentov a autobazárov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR
nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých, ktoré priamo súvisia s danou ponukou (leasing, prihlásenie vozidla, poistenie vozidla zákonne aj havaríjne, STK a emisná kontrola)
nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná
je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť všetkých uvádzaných osobných údajov
Inzerent registráciou v systéme bazar.volvodiely.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov (ktoré si určí sám) pri svojich ponukách. Inzerent registráciou v systéme bazar.volvodiely.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov, ktoré uvedie pri registrácii v záujme toho, aby boli uvedené spoločne s ponukou inzerenta. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že pravidlá zabezpečujúce komfort inzerentov smerujú k tomu, aby inzerent nebol obťažovaný zo strany tretích osôb, ktoré nemajú skutočný záujem o predmet inzerátu inzerenta. V záujme zachovania možnosti kontaktu inzerenta bez povinnosti uhrádzať odplatu, prevádzkovateľ sprístupní verejnosti v rámci informácií obsiahnutých k inzerátu inzerenta e-mailový kontakt na osobu inzerenta s čím zároveň inzerent registráciou vyslovuje súhlas.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty (prípadne celé konto), ktoré porušujú vyššie uvedené pravidlá.
V prípade, že inzerciu neoprávnene využíva fyzická alebo právnická osoba na podporu svojej obchodnej činnosti, bude jej konto zablokované proti ďalšiemu využívaniu inzercie.
Bazar.volvodiely.sk si vyhradzuje právo pri zablokovaní konta uzamknúť aj údaje v profile, z dôvodu ich úmyselného pozmeňovania za účelom ďalšieho porušovania pravidiel. V prípade zmeny alebo vymazania profilu je nutné nás kontaktovať.